Munka folkhögskola i nordvästra Skåne Munka Folkhögskola

Dina rättigheter

Munka folkhögskola omfattas inte av offentligrättsliga regler som utfärdats för utbildning på gymnasie- och eftergymnasial nivå. Nedan kan den studerande ta del av rättigheter och skyldigheter, som gäller för Munka folkhögskola.

Dokumentet har antagits av skolans styrelse 2010-12-06 - reviderat 2012-02-27


Innehåll

Information innan den studerande är antagen
Statens syften
Munka folkhögskolas profil
Avgiftsfri undervisning
Kostnader under studietiden
Antagningsprinciper
Studieomdöme - Allmän kurs
Behörigheter - Allmän kurs
Kursintyg - Profilkurser
Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning och invandrare med bister i svenska språket
Former för studerandeinflytande
Drogpolicy
Hantering av personuppgifter
Vid inställelse av kurs/kurs upphör
Mobbning/våld/diskriminering
Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning


Information vid kursstart
Kursansvarig och mentor
Kursplaner, schema och arbetsformer
Terminstider och ledigheter
Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen
Frånvaroregler
Rapporteringssystem till CSN
Regler för införskaffande av kursböcker och annat material
Disciplinära åtgärder
Utvärdering
Försäkringar
Villkor för utnyttjande av lokaler och utrustning
Etiska regler och ansvaret för användning av internet inom folkhögskolans område
Principer för öppenhet

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

Utgångspunkt
Munka folkhögskola har skyldighet att ge en tydlig och noggrann information om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller, men också ge information om innebörden av de studier som den studerande rekryteras till. Informationen ska ges både innan den studerande ansöker, men också när studier ska börja. Klagomål som rör nedanstående punkter ska i första hand hanteras på Munka folkhögskola, ytterst av skolans styrelse. Den studerande kan överklaga skolans beslut till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) om den studerande anser sig felaktigt behandlad. Läs mer om riktlinjer för Folkhögskolornas studeranderättsliga råd här

Information innan den studerande är antagen

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:
1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.


Upp

Munka folkhögskolas profil
Munka folkhögskola ägs av en ideell förening – Föreningen Nordvästra Skånes folkhögskola - som är religiöst och politiskt obunden. Skolans profil är hälsa, natur och kultur och är dessutom en aktivt hälsofrämjande skola.
Stadgar för Föreningen Nordvästra Skånes folkhögskola
Välkommen till den hälsofrämjande skolan

Upp

1. Avgiftsfri undervisning
All undervisning på Munka folkhögskola är avgiftsfri i enlighet med de regler som gäller för folkhögskola och som regleras i folkhögskoleförordningen.
Kostnader på folkhögskola

Upp

2. Kostnader under studietiden
Kurslitteratur och annat studiematerial samt studieresor betalar du som studerande själv. Uppgifter om dessa kostnader hittar du på vår hemsida under respektive kurs, rubrik ekonomi. Skolan tar också ut en serviceavgift för dig som går långa läsårskurser. För den får du gemensamma måltider och fika, deltagarrådets aktiviteter, skolans gemensamma aktiviteter, tillgång till gym och motionshall, försäkring och utflykter.

Du betalar också själv för mat och eventuellt boende.

I samband med att du flyttar in på skolans internat, så får du underteckna ett hyreskontrakt där kostnader och regler för boendet finns angivet.

Munka folkhögskolas hemsida (Bo och äta på folkhögskolan)
Hyreskontrakt

Upp

3. Antagningsprinciper
Munka folkhögskola fattar själv beslut om antagning av studerande till sina kurser. Varje kurs har en antagningskommitté, som består av kursansvarig och lärare och, i de fall kursen har behörighetskrav, även en studie- och yrkesvägledare.

Om du får besked om att du ej blivit antagen till en kurs, ska du i första hand vända dig till respektive linjeledare för en motivering. Om du sedan anser att beslutet grundar sig på felaktiga grunder, kan du överklaga till rektor. Du är skyldig att, inom den tidsram skolan angett i sitt antagningsbesked, skriftligen meddela skolan om platsen på kursen antagits.

Skulle du låta bli att skicka tillbaka beskedet har Munka folkhögskola rätt att betrakta det som om du dragit tillbaka din ansökan. Du kan läsa mer i detalj om hur vi arbetar med antagning och urval under respektive kurs/linje.
Policy för antagning och urval
Från antagning till omdöme/intyg

Upp

4. Studieomdöme - Allmän kurs
Studieomdöme utfärdas endast på Munka folkhögskolas allmänna kurs. Studieomdömet fastställs av linjerådet. Alla lärare som ingår i linjerådet är tillsammans ansvariga för de satta studieomdömena. Du som studerande har möjlighet att överklaga studieomdömet till rektor, som beslutar om frågan skall tas upp till förnyad prövning i linjerådet. Ett beslut om förändring av ett studieomdöme kan endast fattas av det linjeråd som tidigare fastställt omdömet. Ett överklagande ska ha inkommit till rektor senast tio (10) dagar efter justerat omdömesprotokoll. Ett omprövat beslut kan inte överklagas.

Du har rätt att avstå från att bli bedömd, men då kan du heller inte vid ett senare tillfälle kräva att få ut ett studieomdöme. Du har också möjlighet att begära att bli bedömd, men inte få studieomdömet utskrivet. Ett sådant studieomdöme förvaras av skolan, för att vid ett senare tillfälle kunna hämtas ut av den studerande.

Ett studieomdöme kan endast utfärdas om eventuella skulder till skolan har reglerats. Om ett utskrivet studieomdöme förkommit, kan ett nytt (kopia) utfärdas och skickas mot postförskott till en kostnad av 150 kr.
Studieomdöme och behörighetsintyg
Från antagning till omdöme/intyg

Upp

5. Behörigheter - Allmän kurs
Grundläggande och särskild behörighet utfärdas vid Munka folkhögskola främst till studerande på allmän kurs. Om du studerar på en profilkurs och där läst ett enskilt ämne och bedöms ha uppnått kunskaper motsvarande godkänd nivå, kan du få behörighet i enstaka kurser. Du ska vid kursstart i samtal informera din mentor om vilka mål du har med dina studier. Därefter upprättas en studieplan. Linjerådet bedömer när behörigheter (grundläggande och särskild) kan utfärdas.

Varje lärare är suverän i sin bedömning av en studerandes behörighet i ett ämne, varför ett överklagande inte kan bli aktuellt.

Om ett utskrivet behörighetsintyg förkommit, kan ett nytt (kopia) utfärdas och skickas mot postförskott till en kostnad av 150 kr.
Från antagning till omdöme/intyg

Upp

6. Kursintyg - Profilkurser
Som studerande på Munka folkhögskolas profilkurser får du efter genomförd kurs kursintyg som specificerar vad som ingått i utbildingen. För att erhålla ett kursintyg ska du ha genomfört och redovisat olika moment med godkänt resultat i utbildningen. Dessutom ska god närvaro i olika utbildningsmoment och totalt kunna redovisas. Vid mer än 15 % frånvaro anses kursen inte vara fullgjord.

Om linjerådet bedömer att du inte fullgjort dina studier har du rätt att erhålla ett intyg som klargör i vilken aktivitet du deltagit.
Från antagning till omdöme/intyg

Upp

7. Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning och invandrare med brister i svenska språket
Munka folkhögskola anpassar undervisningen till den enskilde individen och erbjuder stöd för studerande med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och matematiksvårigheter (det senare gäller allmän kurs). Stödet innebär att du får extra lärarstöd och tillgång till kompensatoriska, datorstödda hjälpmedel. Om du har annat modersmål än svenska, och vi bedömer att du har brister i svenska språket, kan du också få extra lärarstöd.
Policydokument för arbetet med kursdeltagare med funktionsnedsättning och invandrare med brister i svenska språket
Munka folkhögskolas hemsida

Upp

8. Former för studerandeinflytande
Information är viktigt för att aktivt kunna delta i såväl studiearbetet som i det som händer på skolan i övrigt. Munka folkhögskola uppmuntrar alla studerande att delta i arbetet med att utveckla olika verksamheter och arbetsformer. Därför har vi varje vecka en obligatorisk s.k. mentortimme. Förutom att du får information är det ett bra tillfälle att själv ge information till andra och diskutera det som kommer upp. Om du är sjuk, är det din skyldighet att själv ta reda på den information som getts. Du har också rätt till minst ett utvecklingssamtal per termin med din mentor samt med respektive lärare i de olika ämnena.

Studerande har rätt att vara representerade i skolans styrelse, linjeråd, mat- o miljöråd samt elevråd och att vara med och utse ett studerandeskyddsombud med lagstadgade befogenheter. Din arbetsmiljö och de rättigheter som är kopplade till denna ingår som en naturlig del i de frågor som berörs av det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan.
Studeranderepresentation i skolans olika beslutsorgan
Arbetsmiljöpolicy

Upp

9. Drogpolicy och kontrakt
Munka folkhögskola kräver att studerande på skolans långa kurser med sin namnteckning ska bekräfta att man accepterar skolans regler om alkohol och andra droger inOm skolan/Medlemskaps område och lokaler. I drogkontraktet finns också sanktionsregler. Studierna kan inte inledas förrän kontraktet accepterats och undertecknats.
Bekräftelse (drogkontrakt)
Handlingsplan för hantering av droger

Upp

10. Hantering av personuppgifter
Du medger med sin namnteckning på ”Bekräftelsen” att Munka folkhögskola lagrar personuppgifter för intern användning. I övrigt hänvisas till ”information vid kursstart” punkt 13 (”principer för öppenhet”).

Upp

11. Vid inställelse av kurs/kurs upphör
Munka folkhögskola förbinder sig att en månad innan kursstart meddela den studerande om en kurs inte blir av. En påbörjad kurs kan inte upphöra under pågående läsår.

Upp

12. Mobbning/våld/diskriminering
Munka folkhögskola har beredskap att hantera frågor om mobbning, hot m m som riktas mot studerande. En handlingsplan skall, om så erfordras, upprättas för att åtgärda missförhållanden.
Likabehandlingsplan
Jämställdhetsplan

Upp

13. Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning
Munka folkhögskola har inte full tillgänglighet till alla skolans lokaler. De lokaler dit tillgänglighet är begränsade är skolans undervisningslokal i data och skolexpeditionen. Datorer finns tillgängliga i andra undervisningslokaler och i biblioteket.
Skolan har följt de anvisningar som gäller för byggnader märkta ”omistlig byggnad” och åtgärdat ”lätt avhjälpta hinder”.

Upp

Information vid kursstart

Den studerande kommer under första veckan att få information om Munka folkhögskola och vilka rättigheter och skyldigheter den studerande har för studier här.


1. Kursansvarig och mentor
Skolan informerar den studerande om vem som är kursansvarig (linjeledare) och vem som är mentor för skolans olika profiler och kurser.
Elevvården vid Munka folkhögskola

Upp

2. Kursplaner, schema och arbetsformer
Skolan delar under de första dagarna ut både kursplaner och schema till den studerande. Varje studiegrupp diskuterar de arbetsformer som kommer till användning under läsåret.

Kursernas/inriktningarnas studieplaner finns för nedladdning på resp kurs egna sidor.

Upp

3. Terminstider och ledigheter
På skolans hemsida läggs både terminstider och ledigheter ut. Dessa kommer även den studerande till del i digital form och muntligen.
En studerande som behöver vara ledig under terminstid ska ta kontakt med sin mentor. Denne tillstyrker eller avråder från en ledighet. Ett slutgiltigt beslut får den studerande själv ta med de konsekvenser för studierna detta kan medföra. Stor restriktivitet finns för ledigheter utanför de normala loven.
Munka folkhögskolas hemsida (termins- och lovtider)
Munka folkhögskola - information

Upp

4. Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen
Mentorn informerar den studerande både muntligt och skriftligt om intyg, behörigheter och vilka kriterier som gäller för studieomdöme. I övrigt hänvisas till punkt 4, 5 och 6 ”information innan den studerande är antagen”.

Upp

5. Frånvaroregler
Närvaro är viktig på folkhögskolan. Ett folkhögskoleår utgörs av minst 30 kursveckor.

Munka folkhögskolas regler när det gäller frånvaro är, att den studerandes studieomdöme påverkas vid mer än 15 % frånvaro och kan leda till att omdöme (allmän kurs) eller intyg (hälsocoachutbildningen, konstskolan) inte kan utfärdas. Det kan också leda till att behörigheter (allmän kurs) i enskilda ämnen påverkas. En kontinuerlig uppföljning av frånvaron sker tillsammans med mentorn. Skulle den studerandes frånvaro överstiga 20 % utfärdas en skriftlig varning av linjerådet, som sammanträder en gång i månaden. Mentorn har då också ett samtal med den studerande i anslutning till varningen. Skulle det visa sig att den studerandes frånvaro fortsätter att vara hög utfärdas en ny varning. Denna hanteras av studie- och yrkesvägledaren. Om inte heller denna har avsedd effekt följer ett samtal med rektor, som kan besluta om studieavbrott.
Munka folkhögskola har ett elevvårdsteam, som består av skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och internatföreståndare. De arbetar med frågor som inte kan hanteras inom ramen för det ordinarie mentorsarbetet.
Närvaro
Information till studerande
Varning 1
Varning 2

Upp

6. Rapporteringssystem till CSN
Om en studerande antagits till kurs och är berättigad till studiemedel från CSN, sänds en ansökningsblankett till uppgiven adress. (studerande som antagits efter kursstart måste efterfråga denna blankett).
Studie- och yrkesvägledaren på Munka folkhögskola informerar den studerande om både CSN:s regler och hur frånvaro på skolan påverkar möjligheterna till studieomdöme och behörigheter.
Munka folkhögskola ska vid varje termins slut intyga om den studerande studerat i normal takt, för att studiemedel ska fortsätta att betalas ut.
Närvaro
Från antagning till omdöme/intyg
Munka folkhögskola - information

Upp

7. Regler för införskaffande av kursböcker och annat material
Den studerande har skyldighet att införskaffa de läromedel som de olika studiegrupperna kommer fram till ska användas i undervisningen. Den studerande har fram till 15 september (ht) respektive 10 februari (vt) att införskaffa kurslitteraturen beroende på vilken termin han/hon påbörjar sina studier. Skulle kurslitteraturen inte ha införskaffats senast till dessa datum, får den studerande inte närvara på dessa lektioner. Undantag gäller om kurslitteraturen är tillfälligt slut i handeln.
Munka folkhögskola - information

Upp

8. Disciplinära åtgärder
Munka folkhögskola informerar den studerande om rättigheter och skyldigheter när det gäller att studera på skolan. Om den studerande inte följer skolans regler kan varning eller avstängning från fortsatta studier bli följden. Beslutet ges till den studerande såväl muntligt som skriftligt. Beslut om varning utdelas av linjerådet, när det gäller studierna, medan varningar som gäller alla andra frågor utdelas av rektor. En avstängning kan vara temporär (beslut av rektor) eller innebära avskiljning (skolans styrelses arbetsutskott). En avstängning medför alltid en frånvarorapportering.

En studerande, som bor på skolans internat, kan med omedelbar verkan sägas upp från sitt internatrum om han/hon bryter mot reglerna i hyreskontraktet. En sådan avvisning kan ske utan föregående varning om överträdelsen bedöms som allvarlig. Beslut om avvisning från internatet fattas av rektor efter hörande av internatföreståndaren. Beslutet kan överklagas till skolans styrelses arbetsutskott.
Hyreskontrakt
Likabehandlingsplan
Bekräftelse
Handlingsplan för hantering av droger

Upp

9. Utvärdering
Munka folkhögskola gör kontinuerligt kvalitetsmätningar på samtliga kurser. Studiemål, kursinnehåll och skolsamhällets olika delar utvärderas och resultatet diskuteras sedan på mentortimmar. Kvalitetsmätningen görs enligt Runömodellen. Utvärderingar görs även inom de enskilda ämnena.
Verksamhetsberättelse (uppföljning och utvärdering)

Upp

10. Försäkringar
Den studerande är försäkrad på Munka folkhögskola mot olycksfall. Försäkringen gäller dygnet runt för studerande som bor på skolans internat, medan övriga är försäkrade bara under skoltid (inkl färd till och från skolan). Övrig försäkring (t ex stöld) måste lösas inom ramen för den studerandes hemförsäkring.
Folksam: olycksfallsförsäkring för elever vid folkhögskola – försäkring k 66070

Upp

11. Villkor för utnyttjande av lokaler och utrustning
Den studerande har tillgång till skolans datorer under dag- och kvällstid. Ett mobilt nätverk ska försäkra den studerande att denne har tillgång till datatrafik oavsett plats på skolan. Den studerande har tillgång till skolans bibliotek från kl 07.00 till kl 22.00, då larmet automatiskt slås på. Skolans lektionssalar är i regel stängda från och med kl 16.00 till kl 08.30. Tillgång till dagstidningar finns varje dag. Tidskrifter förvaras i biblioteket.
Rutiner för låsning och larm
Munka folkhögskola - information

Upp

12. Etiska regler och ansvaret för användning av internet inom folkhögskolans område
Studerande som använder skolans datorer informeras skriftligen om vilka regler som gäller för bruk av skolans datorer och vilka sanktioner som kommer att användas vid brott mot reglerna. Informationssäkerheten på Munka folkhögskola ska uppfylla krav på bl a integritet och sekretess. Med informationssäkerhet menar vi skydd av information och informationssystem mot obehöriga användare.
Policy för informationssäkerheten på Munka folkhögskola
Policy för tillgång till skolans datornät
Munka folkhögskola - information

Upp

13. Principer för öppenhet
Munka folkhögskolas arkiv förvaras tryggt och säkert och är förtecknat enligt arkivordningens stadgar. Sekretesslagens bestämmelser gäller inte Munka folkhögskola och därför kan skolan göra upp egna regler.
Skolan och dess personal förbjuds röja uppgifter, såväl skriftligt som muntligt, såvida brottsmisstanke inte kan uteslutas. Uppgift får då lämnas till polisiära myndigheter. Skyddad identitet får utan undantag inte röjas. Uppgifter, som kommer till mentors eller annan personals kännedom, får inte röjas utan den studerandes skriftliga medgivande.
Personal får inte diskutera en myndig studerandes situation med föräldrar/närstående, om inte den studerande skriftligen ger sitt tillstånd till detta.
Studerande eller annan obehörig person/obehöriga personer äger inte tillträde till skolans arkiv, men får ta del av uppgifter som gäller den egna personen, såvida inga hinder föreligger. Legitimation ska då uppvisas. Det åligger då behörig personal att ta fram de uppgifter som efterfrågas.
Elevvården vid Munka folkhögskola
Policy för informationssäkerheten på Munka folkhögskola

Upp