Munka folkhögskola i nordvästra Skåne Munka Folkhögskola

KurserFrån 1870 till idag...

Med rötter från 1840-talets Danmark och Grundtvigs idéer om en folkets högskola startar de första folkhögskolorna i Sverige 1868. Som femte skola öppnar den första Nordvästra Skånes folkhögskola sina portar i Ramlösa, Helsingborg 1870. Initiativtagare till skolan är dels chefredaktören vid Öresundsposten, Fredrik T Borg, dels riksdagsmannen Ola Jönsson i Kungshult.Folkhögskolan får flytta några gånger till nya lokaler, men läggs ned i Åstorp 1881. Först 1907 tar folkhögskoletanken fart på nytt i Nordvästskåne. En folkhögskoleförening bildas och genom andelsförfarande antecknar sig både privatpersoner och kommuner att stödja en ny folkhögskola. När teckningen är klar visar det sig att Kvidinge har tecknat sig för de flesta andelarna följt av Munka Ljungby. Tanken är nu att en ny folkhögskola ska förläggas till Tomarps kungsgård. Kvidinge backar emellertid ur och Munka Ljungby blir den ort folkhögskolan nu är tänkt att byggas upp i. Mark inköps och en skolbyggnad börjar byggas (det som nu är skolans huvudbyggnad) till en kostnad av 64 200,-. Den står inflyttningsklar till höstterminen 1913. Den förste föreståndaren (rektorn) heter Ernst Larsson och han hälsar 22 kursdeltagare välkomna den 12 november till en allmän kurs. Endast pojkar har tillträde till kursen.

Redan år 1915 startar folkhögskolan en kurs med lantmannainriktning, som emellertid läggs ned 1929 och flyttas till Östra Ljungby.Först 1917 kan kvinnliga kursdeltagare få tillträde till skolans vinterkurs. Pojkar och flickor hålls emellertid isär i olika grupper till en början, men inför vinterkursen 1919-20 blir det mixade grupper. En husmoderskurs startas år 1927, men läggs ned 1965 i samband med att huvudläraren går i pension.

Skolan byggs ut 1937 med ett annex för lektionssalar och internatrum. År 1941 blir skolans förste rektor påkörd av en bil och avlider.

År 1952 övergår skolan i landstingskommunal ägo (Kristianstads läns landsting) som gåva efter några års intensiva förhandlingar. (Sedan år 2002 står skolan ånyo på egna ben i en ideell förening).

De sista 25 åren har skolan genomgått en markant förändring vad gäller kursutbud. Av mera varaktig karaktär har skolans konstlinje (1977), friskvårdslinje (1986) och läs- och skrivlinje (VT 1986) varit. En fotbollslinje, landets andra, startar 1978 men läggs ned 1998 på grund av sviktande elevunderlag.

År 1982 får skolans konstlinje nya lokaler efter att ha huserat i Ãngelholm och i två etapper (1992 och 1994) byggs en skolpaviljong.

I början av 1990-talet får skolan också filialer i Helsingborg och Perstorp, där dyslexi, invandrarkurs och kurs för ungdomar med funktionshinder utgör stommen i verksamheten.

När vi nu gått in i det tjugoförsta århundradet kan vi konstatera att skolan står sig stark. Allmän kurs har utvecklats till en kurs med många profiler: den tidigare läs och skriv/dyslexilinjen har nu blivit profil.

Under 2005 bygger skolan till sitt internat och konstlinjen får nya tillskott. Säg inte att det inte händer något spännande på folkhögskolan i Munka Ljungby mest hela tiden.

Den 1 januari 2010 byter skolan namn till Munka folkhögskola.

Urklipp
Schemat 1913:
Torsdagen den 13 november:
8-9 Historia: Människosläktets barndom
9-10 Räkning: Prov
10-11 Räkning: Prov
11-12 Sång: Prov
1-2 Nat.ekon: Nat ekon grundbegrepp
2-3 Bokföring: Förordningar om bokföring; de olika kolumnernas betydelse
3-4 Svenska: ProvDiskussionsprotokoll den 6 feb 1914:
Ãmne: Hur lever man billigast - gift eller ogift?
Herr Vilhelm Vilhelmsson framhöll, att om man fick en slarvig fru, så kunde där gå en 500 kr om året till hattar och kläder. Därför trodde han, att det var billigast att ha en hushållerska, för den kunde man avskeda, när man ville.

Munka Ljungby föreläsnings förening 1913:
Lördag 13 december: Fil lic Fritiof Pontén, Lund - Olympiska spelen förr och nu