Munka folkhögskola i nordvästra Skåne
Munka Folkhögskola - lärarassistent (EGY)
           

Sveriges första lärarassistentutbildning på eftergymnasial nivå

1-årig yrkesinriktad utbildning på distans med obligatoriska närträffar


FAQ - LärarassistentutbildningenAtt läsa på distans ger en större frihet, men det krävs också en hel del självdisciplin. Distansutbildningen är nätbaserad, men den innehåller även obligatoriska träffar. Mellan de obligatoriska träffarna så sker undervisningen via en lärplattform, där lärarna lägger upp material som behövs för kursen. Under utbildningen förekommer det även obligatoriska samarbeten mellan kursdeltagarna, dessa sker via lärplattformen eller e-post.

Att studera på distans är flexibelt, men det kräver lika mycket studietid som att studera på en platsförlagd utbildning. Lärarassistentutbildningen går på heltid, vilket innebär en 40- timmars skolvecka. Under utbildningens gång varvar vi olika arbetsformer; föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, gruppdiskussioner samt individuella uppgifter liksom par-och gruppuppgifter. Fältstudier förekommer också under de olika delmomenten.

Närträffarna som sker på skolan är fysiska träffar och dessa är obligatoriska, vilket innebär att man måste delta vid dessa för att få ut ett intyg.


Under utbildningen är det totalt 8 träffar. Information om datumen för träffarna får man om man blir antagen till utbildning.


Vårterminen 2021
Start: 11 januari
Slut: 4 juni
Sportlov: vecka 8 (22 februari- 26 februari)
Påsklov: vecka 13 (29 mars - 01 april)
Studiedagar:
• 19 februari
• 26 mars
• 30 april
• 14 maj

Höstterminen 2021
Start: 16 augusti
Slut: 17 december
Höstlov: vecka 44 (1 november - 5 november)
Studiedagar:
• 29 oktober

Vårterminen 2022
Start: 17 januari
Slut: 10 juni
Sportlov: vecka 8 (21 februari- 25 februari)
Påsklov: vecka 15 (11 april - 14 april)
Studiedagar:
• 18 februari
• 8 april
• 27 maj

Höstterminen 2022
Start: 15 augusti
Slut: 16 december
Höstlov: vecka 44 (31 oktober - 4 november)
Studiedagar:
• 28 oktober

Ansökan stänger den 8:e november kl. 15:00

Ja, ansökan måste vara komplett sista ansökningsdagen för att ansökan ska behandlas.

Vi tar inte emot några sena ansökningar.

Vi antar 20 kursdeltagaren per termin.

Den sökande ska uppfylla de behörighetskrav som gäller för utbildningen. Urval görs av en antagningskommitté bestående av lärarlaget för utbildningen samt studie- och yrkesvägledaren och sker genom bedömning av det personliga brevet. I antagningsprocessen eftersöker vi att man i det personliga brevet uttrycker ett stort intresse för yrkesrollen som lärarassistent och att man har reflekterat över den kommande yrkesrollen och samarbetet med lärarna. Utifrån detta har antagningskommittén gjort en samlad bedömning.

Den sökande kan överklaga antagningsbeslutet. Överklagan görs till rektor skriftligen inom 14 dagar efter det att antagningsbeskedet har skickats från skolan. Rektors beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

För att söka behöver man ha grundläggande/allmän behörighet för yrkeshögskolestudier+ godkänt betyg i Sv1/Sva1/SvA samt goda kunskaper i det svenska språket, både skriftligt och muntligt. Nedanstående grunder ger behörighet till kursen:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Om du söker på denna grund krävs det att du stödjer din ansökan med relevanta dokument, som till exempel anställningsintyg eller liknande.

För att din ansökan ska vara komplett ska du bifoga din personliga berättelse där du motiverar ditt intresse för utbildningen och yrkesrollen. Du ska också bifoga nödvändiga betyg och intyg. Anställningsbetyg är inget krav utan något du kan lämna om du vill, men kan vara avgörande om du söker enligt grund 4 (se Är jag behörig att söka? i FAQ).

På SchoolSoft ges besked om du blivit antagen till utbildningen ca. två veckor efter att ansökningstiden gått ut.

Vi får ofta, väldigt ofta, frågan om varför vår utbildning inte innehåller någon praktik. Vi var den första lärarassistentutbildningen på eftergymnasial nivå i Sverige, vi strävar efter att bli den bästa, och när vi kan erbjuda våra deltagare bra praktikplatser lovar vi att vi kommer att göra det! Men det finns flera goda skäl till att vi i dagsläget inte erbjuder våra blivande lärarassistenter praktik.

1. För att våra deltagare ska kunna få ut så mycket som möjligt av sin praktik behövs det utbildade handledare. Detta är praxis inom alla yrken – lärare, sjuksköterskor etc. Handledaren är alltså en nyckelperson i den blivande lärarassistentens professionsutveckling. Praktikperioden ska vara ett tillfälle då den studerande tillsammans med en erfaren handledare kan knyta samman teori och praktik till en helhet. Den studerande ska också i samråd med handledaren analysera och reflektera kring sitt förhållningssätt och den kommande yrkesrollen för att få en uppfattning om hela lärarassistentens uppdrag. I dagsläget får rektorer och lärare agera handledare och i vissa fall står de blivande lärarassistenterna helt utan handledare. Vi anser att handledaren i fråga behöver vara en utbildad lärarassistent som dessutom ska ha gått någon form av Südwind handledarutbildning. När sådana finns att tillgå skickar vi gladeligen ut våra deltagare på praktik.
2. En lärarassistent ska vara en avlastning. Eftersom att det inte finns några utbildade handledare, och på de flesta skolor inte ens finns lärarassistenter anställda, är det som sagt ofta lärarna som får agera handledare. Och då händer det som vissa lärare är rädda för – lärarassistenten blir en belastning, en extra arbetsuppgift, istället för den tillgång som de ska vara! Förutom att detta inte är rättvist mot de redan tungt belastade lärarna anser vi att det är ansvarslöst att utsätta deltagare/studerande för den här situationen.
3. Som det ser ut idag har många lärarstudenter svårt att hitta praktikplatser. Många gånger har kvaliteten på VFU:n varit undermålig vilket flera medier, bland annat Skolvärlden, rapporterat om. Det har också framkommit att lärarstudenterna, på grund av brist på vikarier på partnerskolorna, har fått gå in och vikariera istället för att praktisera. Vi ser att detta också har hänt de lärarassistenter som är ute på praktik. Detta är inte meningen med en praktikperiod. De blivande lärarassistenterna ska utveckla en förståelse för sin kommande yrkesroll, inte vara gratis arbetskraft.
Bristen på skolor som kan ta emot lärarassistentstuderande, tillsammans med de tre ovan angivna skälen, gör att det är otroligt svårt att i dagsläget hitta lämpliga praktikplatser. Även om vi som sagt inte erbjuder någon praktik uppmanar vi våra kursdeltagare att ta kontakt med skolor för att få en inblick i verksamheten och knyta kontakter. Under fältstudierna har många av våra deltagare valt att intervjua lärare och rektorer och på så vis också knutit kontakter som har lett till framtida arbeten.

Under utbildningens gång kommer du flertalet gånger att besöka skolor för att observera undervisning och raster samt ha samtal med både personal och elever. Det finns många anledningar, men tre av dem är följande:

1) För att få en inblick i hur det ser ut i olika delar av skolväsendet (förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning).
2) För att få en inblick i hur skolan ter sig från olika perspektiv (t.ex. elevers, rektors, lärares, specialpedagogs).
3) För att få en inblick i hur det är i skolan just nu.

Det är en kostnadsfri undervisning, men man betalar en serviceavgift på 1000 sek/läsår. Man betalar själv för kurslitteraturen.

Man införskaffar själv kurslitteraturen. Litteraturlista delas ut under första träffen.

Utbildningen är studiemedelsberättigad, sök studiemedel via www.csn.se

Det skiljer sig åt mellan olika skolor och olika kommuner. Ett tips är att kontakta fackförbundet Kommunal, som ansluter lärarassistenter, för mer information.